VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Hur ska en aktiebok föras?

Varje aktiebolag måste ha en aktiebok. Det är styrelsen som ansvarar för att upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare. Den ska upprättas så snart samtliga stiftare undertecknat stiftelseurkunden och hållas uppdaterad. 

I vanliga aktiebolag, sådana som inte är avstämningsbolag, är aktieboken offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos aktiebolaget. När en aktie säljs eller när uppgifterna i aktieboken i övrigt ändras ska ändringen genast antecknas i aktieboken. Sådana ändringar kan exempelvis ske i samband med nyemission av aktier, när aktier överlåts eller vid uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit). 

I det praktiska rättslivet är det förhållandevis få företagare som har koll på sin aktiebok. För många faller den i glömska, och många glömmer att uppdatera den i samband med aktieöverlåtelser, emissioner m.m. Detta bör dock undvikas av flera, däribland nedanstående, skäl. 

Aktieboken är offentlig. Aktieboken ska hållas tillgänglig hos bolaget för alla som vill ta del av den. Det är självfallet svårt att uppfylla detta krav om det inte finns någon aktiebok, vilket kan påverka aktieägares och övriga intressenters förtroende för bolaget. Även om det är mycket ovanligt är det möjligt att bli dömd till böter eller fängelse vid underlåtenhet att föra aktiebok eller hålla aktieboken tillgänglig. 

Avsaknaden av en korrekt aktiebok kan också vara bekymmersamt vid en eventuell överlåtelse av bolaget. En potentiell köpare förutsätter att aktieboken är korrekt och uppdaterad. Brister i detta avseende kan i hög grad försvåra, eller helt omintetgöra, en planerad överlåtelse.

Slutligen kommer avsaknaden av en aktiebok, eller brister i en aktiebok, att vara försvårande i händelse av att bolaget vill ansluta sig till Euroclear eller göra en börsnotering. En sådan process förutsätter att aktieboken når upp till de krav som ställs enligt bland annat aktiebolagslagen. 

DokuMera har flera mallar för aktiebok och aktiebrev. Du finner dem här

Behöver du hjälp med att granska att din aktiebok uppfyller de krav som ställs enligt aktiebolagslagen? Kontakta gärna mig som kan hjälpa dig med detta till en fast kostnad. 

Erik Rosqvist

Erik är jurist och driver Recollecta Juridik, där han bistår mindre och mellanstora företag i juridiska frågor. Erik hjälper regelbundet DokuMeras kunder i olika juridiska ärenden, och du som har vår tjänst Företagspaketet kan kontakta honom genom DokuMeras Frågeservice. 

erik.rosqvist@recollecta.se

www.recollectajuridik.se 


VECKANS NYHET

Uppfyller du dessa lagstadgade krav?

Har du en eller flera anställda i företaget? I så fall är du väl medveten om att det finns mycket att tänka på. Du har många skyldigheter att uppfylla enligt lag, men du har också en lång rad andra viktiga frågor att tänka på. Varför inte passa på att se över dessa med hjälp av vår mall om lagstadgade krav?

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >