VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Hur kallt får det vara på arbetsplatsen?

Som arbetsgivare är det viktigt att känna till att avvikande temperaturer kan vara förenade med hälsorisker. Så länge temperaturen ligger inom det neutrala temperaturområdet, dvs. inom +10 till +30 °C, föreligger i regel inga direkta hälsorisker. Däremot kan temperaturen vara sådan att den indirekt påverkar välbefinnandet i form av bristande komfort, vilket i sig kan öka risken för olyckor samt påverka produktiviteten och effektiviteten på arbetsplatsen. Inom särskilda branscher och verksamheter är det emellertid inte ovanligt att arbete utförs i temperaturer utanför det neutrala temperaturområdet. Det förekommer bland annat inom livsmedels- och metallindustrin, men även vid utomhusarbete. I dessa sammanhang är hälsoriskerna fler.

Det finns inga allmänna regler om högsta temperatur på en arbetsplats eller om särskild sommarklädsel. Arbetsmiljölagens huvudregel är att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall - både långsiktiga och tillfälliga åtgärder.

Vilka risker finns det vid avvikande temperaturer?

När det är alltför varmt eller kallt kan det vara förenat med hälsorisker. Det går däremot inte att säga exakt vilken temperatur som är ideal, utan den kan vara något annorlunda från person till person.

Risker vid kyla

Kroppen påverkas av kyla. Om det är alltför kallt kan det resultera i en sämre arbetsförmåga, bland annat genom att förmågan att tänka och koncentrera sig försämras. Det i sin tur ökar risken för misstag och olyckor av olika slag samtidigt som den anställdes produktivitet försämras.

En annan hälsorisk är att belastningsskador av olika slag kan uppstå på grund eftersom leder och muskler kyls ned. Den som har ett kontorsarbete kan känna av detta exempelvis i nacke och axlar. När musklerna kyls ned sätts också muskelfunktionen ned, vilket ger sämre kraft och precision. Det är anledningen till att det är svårt att arbeta med kalla fingrar.

Det är med anledning av ovanstående tydligt att det finns företagsekonomiska skäl att hålla en lämplig temperatur på arbetsplatsen.

Risker vid värme

Värme är en form av belastning för kroppen, vilket innebär att hjärtat måste jobba hårdare. För det fall arbetstagaren ägnar sig åt tungt arbete alternativt arbetar i hög luftfuktighet kan sådan värme vara skadlig. Däremot är de direkta hälsoriskerna vid kontorsarbete små. Arbetsförmågan försämras, likaså uppmärksamheten och omdömet, vilket i sig ökar risken för olyckor och ohälsa. Det är därför tydligt att det även vid värme finns företagsekonomiska aspekter att beakta som har samband med arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Arbetsgivarens ansvar för klimatet på arbetsplatsen

Det är du som arbetsgivare som bär huvudansvaret för att klimatet i arbetslokalerna följer de regler som gäller. Däremot har även fastighetsägare, byggherrar och projektörer också ett visst ansvar.

Det finns ett antal föreskrifter som du i egenskap av arbetsgivare måste efterleva. Till dessa hör bland annat reglerna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete där det framgår att arbetsgivaren ska kontrollera och åtgärda klimatet. De åtgärder som inte kan genomföras omedelbart ska tidsplaneras, exempelvis genom en årlig handlingsplan. Det finns även regler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning, vilka bland annat stadgar att installationer ska underhållas så att de behåller sin funktion.

Du har samma ansvar för arbetsmiljön även om du endast hyr fastigheten/lokalen som du bedriver din verksamhet i. Du kan emellertid oftast ställa krav på hyresvärden. Om uppvärmning ingår i hyresvärdens åtagande kan du i regel begära att temperaturen följer gällande regler. Om fastighetsägaren brister i detta avseende kan du ha rätt att begära ersättning eller skadestånd.

Tänk på att det är ditt ansvar som arbetsgivare att kontrollera att de lokaler där arbetstagare ska arbeta uppfyller de klimatkrav som gäller.

Erik Rosqvist

Erik är jurist och driver Recollecta Juridik, där han bistår mindre och mellanstora företag i juridiska frågor. Erik hjälper regelbundet DokuMeras kunder i olika juridiska ärenden, och du som har vår tjänst Företagspaketet kan kontakta honom genom DokuMeras Frågeservice. 

erik.rosqvist@recollecta.se

www.recollectajuridik.se


VECKANS NYHET

Har du mallarna som krävs vid offentlig upphandling?

Det offentliga upphandlar varje år varor och tjänster för flera hundratals miljarder kronor. Den leverantör som önskar erbjuda sina varor eller tjänster till det offentliga kan därför ha mycket att vinna på att sätta sig in i de regler som gäller vid offentlig upphandling.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >