VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vad ska arbetsgivaren göra vid hot och våld på arbetsplatsen?

Hot och våld på arbetsplatsen är en arbetsmiljöfråga, vilket dels innebär att arbetsgivaren har ett ansvar att känna till vad som gäller, dels att det finns ett ansvar att vidta förebyggande åtgärder. 

Grundläggande är att känna till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2. Föreskrifterna gäller arbete där det kan finnas risk för våld eller hot om våld, vilket i praktiken innefattar nästan alla arbetsplatser. 

Vidta riskförebyggande åtgärder

Av särskild vikt är att du som arbetsgivare vidtar riskförebyggande åtgärder. Som arbetsgivare ska du till att börja med utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet samt vidta de åtgärder som utredningen ger vid handen är motiverade. För minderåriga finns det särskilda regler om detta. 

Utredningen av risker kan ske på flera sätt. Gör en strukturerad kartläggning tillsammans med arbetstagare och skyddsombud. Undersök vilka riskkällor och arbetsuppgifter som kan innebära en risk för hot och våld. Det kan exempelvis ske genom medarbetarsamtal, checklistor, skyddsronder och enkätundersökningar. När kartläggningen är färdig behöver du bedöma hur allvarliga riskerna är. 

Arbetet ska ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt förebyggs. Vissa arbetsuppgifter och arbetsmiljöer är mer utsatta för hot och våld än andra. Hantering av pengar eller varor, arbete med människor, arbete i offentliga miljöer och arbete inom myndigheter eller idéburna organisationer är exempel på sådana. Särskilda säkerhetsrutiner ska finnas för arbete som kan medföra risk för våld eller hot om våld. Det innebär att mer riskfyllda verksamheter i fråga om hot och våld kräver mer långtgående åtgärder av dig som arbetsgivare. Åtgärder som kan behöva vidtas kan exempelvis avse att se över lokalers utformning, miljön utanför lokalerna, inredning, utrustning samt larm och andra tekniska hjälpmedel. 

Förutom arbetsuppgifter och arbetsmiljö kan särskilda faktorer på arbetsplatsen öka risken att bli utsatt för hot och våld. Det kan exempelvis vara fråga om kvälls- eller nattarbete, ensamarbete, stress, tidsbrist, hög arbetsbelastning eller bristande kunskaper och erfarenhet inom yrkesområdet. 

Rutinerna ska hållas aktuella och följas upp fortlöpande. Rutinerna ska vara kända av alla arbetstagare som kan bli berörda av riskerna. Det kan därför vara klokt att upprätta en policy om hot och våld på arbetsplatsen, dvs. vilka rutiner som ska gälla för att förhindra, hantera och följa upp händelser av hot och våld. 

Med anledning av ovan nämnda riskfaktorer är det förstås också av stor vikt att förankra riktlinjer och rutiner. Arbetstagarna ska ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet. Vid arbete där det finns risk för återkommande våld eller hot om våld skall arbetstagarna få särskilt stöd och handledning. 

Vidta uppföljande åtgärder

Tillbud och händelser med våld eller hot om våld skall dokumenteras och utredas. Arbetstagare som utsatts för våld eller hot om våld ska snabbt få hjälp och stöd för att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada. Som arbetsgivaren ska du ha särskilda rutiner för detta. Hur ska ni agera på arbetsplatsen för det fall någon skadas eller drabbas av hot eller våld? 

Det kan vara viktigt att erbjuda ett gott psykiskt och socialt omhändertagande för det fall hot eller våld inträffar. Företagshälsovården kan ofta erbjuda krisstöd. Behovet av rehabiliteringsinsatser kan också behöva undersökas. Det är också viktigt att du som arbetsgivare informerar personalen om vad det är som har hänt och vilka åtgärder som har vidtagits för att stödja den drabbade. Efter detta är det av vikt att följa upp ärendet. Allvarliga olyckor och tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket. 

Erik Rosqvist

Erik är jurist och driver Recollecta Juridik, där han bistår mindre och mellanstora företag i juridiska frågor. Erik hjälper regelbundet DokuMeras kunder i olika juridiska ärenden, och du som har vår tjänst Företagspaketet kan kontakta honom genom DokuMeras Frågeservice. 

erik.rosqvist@recollecta.se

www.recollectajuridik.se


VECKANS NYHET

Dags att planera för nästa år? Ta hjälp av våra årshjul!

Tycker du att det är svårt att hålla koll på hur du och dina anställda bör jobba för att det ska bli så korrekt och effektivt som möjligt? I så fall är du inte ensam. Som företagare behöver du vidta många åtgärder inom vitt skilda områden, och inte sällan är kunskaperna inom de olika områdena ganska låg. Därför har vi upprättat årshjul inom de områden där det finns extra mycket att tänka på.  

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 


LÄS MER >