Nyhetsbrev och personuppgifter

När du avser att skicka nyhetsbrev eller göra andra utskick behöver du följa flera regelverk, bland annat marknadsföringslagen och dataskyddsförordningen.

Utöver att de rent marknadsrättsliga reglerna måste efterlevas måste du också säkerställa att det finns en rättslig grund för den behandling av personuppgifter som sker när nyhetsbrev eller andra skrivelser skickas ut. De rättsliga grunder som är mest lämpliga att stödja personuppgiftsbehandlingen på är samtycke eller berättigat intresse (intresseavvägning).

Utskick av nyhetsbrev kan ske med de rättsliga grunderna samtycke och i vissa fall berättigad intresse (intresseavvägning). För att underlätta efterlevnaden av de regler som finns kan du med fördel ta del av DokuMeras checklista om nyhetsbrev och personuppgiftshantering.MALLAR I NYHETSBREV OCH PERSONUPPGIFTER
Checklista - nyhetsbrev och personuppgiftshantering 2023