DokuMeras Ordlista - Index: A

A conto
A drittura
A posteriori
A prima vista
AA 05
AAA
A-aktie
AB
AB 04
Ab initio
Abalienation
Abalienera
Abandonering
Abandonnera
ABC
ABC-analys
ABC-kalkylering
ABK
ABK 09
ABLOS
ABM
Abonnemang
Abonnent
Abrogation
Abrovink
ABS 05
Absens
Absolut avkastning
Absolut jävsgrund
Absolut majoritet
Absolut risk
Absolut sakrättsligt skydd
Absolut tystnadsplikt
Absolut åtalsplikt
Absolvera
Absorption
Absorptionsförmåga
Absorptionsprincipen
Abstrahera
Abstrakt fara
Abstrakt fel
Abstraktion
ABT
ACABQ
Accept
Acceptera
Acceptfrist
Accessorisk
Accessorisk begränsning
Accessorisk fordran
ACEA
Ackord
Ackord i konkurs
Ackordbalansräkning
Ackordera
Ackordslikvid
Ackordslön
Ackordsuppgörelse
Ackreditera
Ackreditering
Ackumulation
Ackumulera
Ackumulerad inkomst
Ackumulerad överavskrivning
Ackumulerade avskrivningar
Ackusatorisk process
Ackvisition
Ackvisitör
ACP-länder
Acquin
Acquis
Acta
Actus reus
Ad acta
Ad hoc
Ad hoc lösning
Ad hoc möte
Ad interim
Ad notam
Ad valorem
ADB
Added value
Additament
Additionalitet
Adekvans
Adekvat
Adekvat kausalitet
Adjungera
Adjungerad
Adjunktion
ADL
Administrationsomkostnad
Administrativ ordersärkostnad
ADR
Adress
Adressat
Advocatus
Advocera
Advokat
AFF
Affekt
Affektionsvärde
Affiliatenätverk
Affiliateprogram
Affiliation
Affinity
AFFO-pålägg
Affärs överlåtelse
Affärsavtal
Affärsbokföring
Affärsdag
Affärsenhet
Affärshändelse
Affärsidé
Affärsjuridik
Affärsjurist
Affärskutym
Affärsplan
Affärsredovisning
Affärsverk
Affärsvärde
After Sales Service
AFU
AGB
Agenda
Agenda 21
Agent
Agentavtal
Agentur
Aggregering
Agio
AGIS
AGL
Agreement
A-inkomst
AIQ
Ajournera
A-kassa
Aktie
Aktiebok
Aktiebolag (AB)
Aktiebolagsregister
Aktiebrev
Aktiedepå
Aktiefond
Aktieindex
Aktieindexlån
Aktieindexobligation
Aktiekapital
Aktieklubb
Aktiekurs
Aktieköp
Aktielikvidkonto
Aktielån
Aktiemarknad
Aktieoption
Aktieteckning
Aktietermin
Aktietorget
Aktieägaravtal
Aktieägare
Aktieägartillskott
Aktieöverlåtelse
Aktieöverlåtelseavtal
Aktionist
Aktiv förvaltning
Aktiv risk
Aktivera
Aktivitetsbaserad kalkylering
Aktivitetsindex
Aktivitetsplan
Aktivitetsprincipen
Aktivitetsschema
Aktivsaldo
Aktsamhet
Aktsamhetskrav
Aktuarie
Aktuell kurs
Alfavärde
A-listan
All time high
Allanregeln
Allemansfond
Allmän
Allmän domstol
Allmän förmånsrätt
Allmän förvaltningsdomstol
Allmän förvaltningsrätt
Allmän handlings offentlighet
Allmän löneavgift
Allmän pension
Allmän pensionsavgift
Allmän praktik
Allmän rättshjälp
Allmän sjukförsäkring
Allmän tilläggspension
Allmän underrätt
Allmänna anställningsvillkor
Allmänna arvsfonden
Allmänna domstolar
Allmänna föreskrifter
Allmänna mål
Allmänna pensionssystemet
Allmänna råd
Allmänna rättsmedel
Allmänna villkor
Allmänning
Allmännyttigt bostadsföretag
Allmänprevention
Allmänt förvar
Allmänt ombud
Allmänt vatten
Allokerad återbäring
Allokering
Almanacka
ALM-analys
ALOS 05
Alternativkostnad
AMA
Ambassad
Amerikansk option
AMEX
Amortera
Amortering
Amorteringsfrihet
Amorteringsplan
Amorteringstid
A-mål
Analogisk lagtolkning
Analys
Anbud
Anbudsansökan
Anbudshandlingar
Anbudsinfordrare
Anbudsprövning
Anbudssökande
Anbudstid
Andel eget kapital
Andel riskbärande kapital
Andelslägenhet
Andelsvärde
Andelsägande
Andra hand
Andrahand
Andrahandskontrakt
Andrahandsmarknad
Andrahandspantsättning
Andrahandsuthyrning
Anförande
Angivelsebrott
Angriplighet
Anhållan
Anhängiggöra mål
Anhörigbidrag
Anhöriglista
Anläggningsregister
Anläggningstillgångar
Anmälan
Annex
Annons
Annonsnätverk
Annual dividend
Annual General Meeting (AGM)
Annual report
Annuell
Annuitetslån
Annuitetsmetoden
Annullera
Annullering
Anpassningsåtgärder
Anskaffningskostnad
Anskaffningsutgiftsprincipen
Anskaffningsvärdeprincipen
Anslag
Anslagsframställning
Anslagskredit
Anslagsproposition
Anslagsredovisning
Anslagssparande
Anslutande land
Anslutningsavgift
Anspråk
Anstiftan
Anstiftare
Anstånd
Anståndsränta
Anställning
Anställningavtal
Anställnings avtal
Anställningsavtal
Anställningsbetyg
Anställningsbevis
Anställningsform
Anställningsintervju
Anställningsintyg
Anställningskontrakt
Ansvar
Ansvarsbegränsning
Ansvarsbesiktning
Ansvarsfriskrivning
Ansvarsförsäkringens personskadenämnd
Ansvarsgenombrott
Ansvarsyrkande
Ansökan
Antecipera
Anteciperad utdelning
Anteciperat dröjsmål
Antedatera
Antisubventionsåtgärd
Antitrustlagar
Antitrustlagstiftning
AO-pålägg
AOQ
APO
Appell
Appellabel
Appellant
Appellation
Appellationsdomstol
Appellera
Apport
Apportegendom
Apportemission
Apportintyg
Arbete
Arbetgivarorganisation
Arbetsavtal
Arbetsbeskrivning
Arbetsbeskrivningar
Arbetsbetyg
Arbetsbrist
Arbetsdomstolen (AD)
Arbetsgivaransvar
Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivare
Arbetsgivareintyg
Arbetsgivarintyg
Arbetsinkomst
Arbetsintyg
Arbetskonflikter
Arbetskraft
Arbetskraftefterfrågan
Arbetskraftskostnad
Arbetslag
Arbetslivserfarenhet
Arbetslöshetsförsäkring
Arbetsmarknad
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöplan
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljöverket
Arbetsoförmåga
Arbetsorder
Arbetsordning
Arbetsplan
Arbetsplats
Arbetsplatsomkostnader
Arbetsrapport
Arbetsrätt
Arbetsschema
Arbetsskada
Arbetsskadeanmälan
Arbetstagare
Arbetstagarorganisation
Arbetstid
Arbetstidsschema
Arbetstillstånd
Arealersättning
Areella näringar
Arende
Arkivläggning
Arrendator
Arrende
Arrendeavtal
Arrendekontrakt
Arv
Arvinge
Arvode
Arvsavstående
Arvskifte
Arvskifteshandling
Arvsskifte
Ask price
A-skatt
Assessor
Assets
Assignation
Association
Associerad stat
Associeringsavtal
Asylrätt
ATP
ATP-poäng
Attest
Attestinstruktion
Attestordning
AT-UND
Auktorisation
Auktorisera
Autogiro
Autogiromedgivande
Automatisk balansering
Avbetalning
Avbetalningsplan
Avbetalningspris
Avbrottsförsäkring
Avdragsgill utgift
Avgiftsbestämd pension
Avgiftsfinansieringsgrad
Avgiftsnetto
Avgångsbidrag (AGB)
Avgångspension
Avgångsvederlag
Avgäld
Avgäldsperiod
Avhjälpa
Avhängig
Avi
Aviseringsavgift
Avista
Avistakurs
Avistamarknad
Avistaväxel
Avkastning
Avkastning på rörelsekapital
Avkastningsfond
Avkastningsindex
Avkastningskrav
Avkastningsskatt
Avkastningsstiftelse
Avkastningsvärde
Avkastningsvärdemetoden
Avknoppning
Avkunnande av dom
Avlyft
Avlöningskvitto
Avmattning
Avrop
Avropsspecifikation
Avräkning
Avräkningsnota
Avsiktsförklaring
Avskattning
Avsked
Avskedsansökan
Avskriva ett ärende
Avskrivning
Avskrivningsunderlag
Avslut
Avslutsdag
Avslå ett ärende
Avstyrka
Avstämningsbolag
Avstämningsdatum för utdelningstillfälle
Avsyning
Avsägelseklausul
Avsättning
Avtal
Avtal 90
Avtalsbrott
Avtalsfrihet
Avtalsförhandling
Avtalsförsäkring
Avtalsmall
Avtalsoption
Avtalspension
Avtalsprincipen
Avtalsrörelse
Avtalsservitut
Avtalsvite
Avveckling av skuld
Avvikelse
Avvikelserapport
Avvisa ett ärende
Avvittra
Avyttringstidpunkt