DokuMeras Ordlista - Index: I

IAS/IFRS
IBAN
IBRD
ICAAP
ICJ
Icke-bindande lagstiftning
Icke-cykliska bolag
Icke-tariffära handelshinder
Ideell fond
Ideell förening
Identifikationsurkund
Identitetsförvar
If and when kontrakt
IFB
IFI:s
Illegal
Illikvid
Illikvid tillgång
Illojal konkurrens
Immaterialrätt
Immateriell tillgång
Immission
Impediment
Implementera
Import
Importpenetration
Importreglerad vara
Importrestriktion
In blanco
In dubio
In natura
In pleno
In plenum
Inarbetning
Inbetalning
Inbetalningskort
Inbjudan
Inbördes affär
Inbördes testamente
Incitament
Incitamentsavtal
Incoterm
Inculpat
Index
Indexerad premie
Indexfond
Indexklausul
Indexlån
Indexoption
Indicium
Indirekt aktieägande
Indirekt export
Indirekt investering
Indirekt skatt
Indirekt uppsåt
Indirekta kostnader
Indispositiv lagregel
Indispositivt tvistemål
Individgaranti
Individualprevention
Individuell fondering
Individuell handlingsplan
Individuellt medförsäkrad
Indossament
Indrivningsblockad
Industribyggnad
Industritillbehör
Inexigibel
Inflation
Information
Informationsplikt
Informationsteknik
Infrastruktur
Ingående balans
Ingående saldo
Ingångsinventarier
Ingångsvärde
Inhabilitet
Inhemsk underliggande inflation
Inhibition
Inkasso
Inkassokrav
Inkommen
Inkommunikabel egendom
Inkomst
Inkomst av hobby
Inkomst av kapital
Inkomst av näringsverksamhet
Inkomst av tjänst
Inkomstbasbelopp
Inkomstelasticitet
Inkomstgrundad ålderspension
Inkomstindex
Inkomstpension
Inkomstrelaterad ersättning
Inkomstskatt
Inkomsttitel
Inkomstunderlag
Inkomstutjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Inkråm
Inkråmsaffär
Inkråmsöverlåtelse
Inkurant
Inkvisitorisk process
Inköpschefsindex
Inköpsorder
Inköpsrätt
Inlaga
Inlagsavtal
Inlåning
Inlösa
Inmutning
Inmutningsrätt
Inneboende
Inneboende kontrakt
Inneboendeavtal
Inneboendekontrakt
Innehavare
Innehavarpapper
Innehållsförteckning
Inofficiell handel
Inofficiell notering
Inomläge
Inre fart
Inre gräns
Inre marknaden
Inre vatten
Inresevisering
Insamlingsstiftelse
Insats
Insider
Insiderinformation
Inskrivningsbevis
Inskrivningsregister
Insolvens
Insolvent
Insourcing
Instans
Instansordning
Instruktion
Insufficiens
Insynsperson
Insättningsgaranti
Intecknat belopp
Inteckning
Integrationsklausul
Intentionsavtal
Interbankmarknaden
Interimistiskt förordnande
Interimsfordringar
Interimskvitto
Interimsskulder
Interimsstyrelse
Interkommunal ersättning
Intermodal transport
Intermodal Transport Unit
Intern aktieöverlåtelse
Intern kontroll
Intern marknadsföring
Intern prissättning
Intern redovisning
International Financial Reporting Standards (IFRS)
International Monetary Fund (IMF)
Internationell privat- och processrätt
Internationell privaträtt (IP)
Internationella domstolen
Internationellt körkort
Internränta
Intervenient
Interventionsköp
Intervju
Intjänandeår
Intraprenad
Intrastat
Intresseanmälan
Intresseföretag
Intressekollision
Intressent
Intressent i en EU-process
Intressetvist
Introduktion
Intrång
Intrångsundersökning
Intyg
Intyg E 303
Intäkt
Intäktsföra
Inventariebok
Inventarieförteckning
Inventarielista
Inventarier
Inventerarie
Inventering
Inventeringslista
Investerare
Investerarskyddet
Investering
Investeringsbedömning
Investeringsbudget
Investeringsfond
Investeringsgaranti
Investeringskalkyl
Investeringskalkylering
Investeringskapital
Investeringskvot
Investmentbolag
Investmentbolagsrabatt
Investors in People
Invindikabel
Invändning
Invändningsfakta
IOSCO
IPP
IPS
IR
ISO
ISO 14000
ISO 14001
ISO 9000
ISO 9001
Issue date
IT policy
ITB
ITP
ITP-nivå
ITP-sjukkomplettering
ITU