DokuMeras Ordlista - Index: K

Kabinett
Kalender
Kalenderdag
Kalendervecka
Kalenderår
Kalkyl
Kalkylering
Kalkylmässig avskrivning
Kallelse bolagstämma
Kallelse å okända borgenärer
Kallhyra
Kammarrätten
KamR
Kanslidom
KAP
Kapital
Kapitalbalans
Kapitalbindning
Kapitalets omsättningshastighet
Kapitalflöde
Kapitalförlist
Kapitalförsäkring
Kapitalförvaltning
Kapitalinkomster
Kapitalintensiv produktion
Kapitalisera
Kapitaliserad ränta
Kapitalisering
Kapitalkostnad
Kapitalomsättningshastighet
Kapitalstock
Kapitaltäckning
Kapitaltäckningsgaranti
Kapitaltäckningsgrad
Kapitalvara
Kartell
Kaskoförsäkring
Kassa
Kassabok
Kassadag
Kassaflöde
Kassaflöde per aktie
Kassaflödesanalys
Kassaflödesmodell
Kassaintyg
Kassako
Kassakort
Kassamässig
Kassamässig korrigering
Kassamässig redovisning
Kassarapport
Kassationsdomstol
Kasus
Kausalitet
Kausalitetsprincipen
Kausalitetsregeln
Kausalsamband
Kedja
Kedjebeskattning
KFF-nämnden
KI
Klagan över domvilla
Klagande
Klagomålsansvarig
Klagorätt
Klander
Klanderbarhet
Klarering
Klausul
Klientmedelskonto
Klumpsummekontrakt
Klyvning
Know how
Kodicill
Kodifiera
Kodifikation
KOH
Kollegial beslutsform
Kollegial domstol
Kollektiv konsolidering
Kollektiva nyttigheter
Kollektivavtal
Kollektivavtalad pension
Kollektivavtalsstiftelse
Kollektivdelikt
Kollektivmärke
Kollektivt medförsäkrad
Kollusion
Kollusionsfara
Kombination
Kombinationspatent
Kombinerad emission
Kombinerad garanti
Kombinerad position
Kommanditbolag
Kommanditdelägare
Kommission
Kommissionen
Kommissionsavtal
Kommissionshandel
Kommissionär
Kommissionärsföretag
Kommissivdelikt
Kommittent
Kommittentföretag
Kommun
Kommunal inkomstskatt
Kommunala utjämningsavgiften
Kommunalfullmäktige
Kommunalskatt
Kommunbidrag
Kommundirektör
Kommunikation
Kommunikationsplan
Kommunikationsprincipen
Kommunrevision
Kompanjon
Kompanjonavtal
Kompanjonsavtal
Kompanjonsförsäkring
Komparativ rätt
Kompetens
Kompetenser
Kompetensmatris
Kompetensutveckling
Komplementbyggnad
Komplementär
Komputabel
Koncentrationsprincipen
Koncernansvar
Koncernbidrag
Koncernföretag
Koncernkonto
Koncernredovisning
Kondoleans
Konfederation
Konferens
Konfirmation
Konformitetsprincipen
Konfusion
Konglomerat
Kongruensprincipen
Konjukturcykel
Konjunktur
Konjunkturbarometern
Konjunktursvacka
Konkludent handlande
Konkret fara
Konkret fel
Konkurrens
Konkurrensanalys
Konkurrensbegränsning
Konkurrensklausul
Konkurrent
Konkurrentanalys
Konkurrerande fora
Konkurs
Konkursansökan
Konnexitet
Konossement
Konsekvens
Konsekvensanalys
Konsekvensbeskrivning
Konsensusalavtal
Konsensusprincipen
Konsignation
Konsignationsavtal
Konsignationslager
Konsoliderad redovisning av statens verksamhet
Konsolidering
Konsolidering av lagstiftning
Konsolideringsbehov
Konsolideringsgrad
Konsortialavtal
Konsortium
Konstituera
Konstituerande
Konstituerande styrelsemöte
Konstituering
Konstitutiv dom
Konstruktionspraxis
Konstruktionsritning
Konsulat
Konsulatlegalisering
Konsult
Konsult avtal
Konsultavtal
Konsultera
Konsulträtt
Konsulttjänster
Konsumentförsäkring
Konsumentköplagen
Konsumentprisindex (KPI)
Konsumentvara
Konsumentvaror
Konsumtion av brott
Konsumtionsvara
Kontant
Kontant betalning
Kontantavräkning
Kontantemission
Kontantinsats
Kontantkvitto
Kontantköp
Kontantpris
Kontantrabatt
Kontera
Kontoförande institut
Kontoplan
Kontoutdrag
Kontraborgen
Kontradiktoriskt förfarande
Kontrahent
Kontrahera
Kontrakt
Kontraktsbrott
Kontraktshandlingar
Kontraktsprincipen
Kontraktsränta
Kontraktsstyrning
Kontraktssumma
Kontraktstid
Kontrasignera
Kontroll
Kontrollansvar
Kontrollbalansräkning
Kontrollplan
Kontrollrätt
Kontrolluppgift
Konverteringslån
Konvertibel
Konvertibelt skuldebrev
Konvertibelt vinstandelsbevis
Konvertibler
Konvoluttestamente
Kooperation
Kooperativ
Kooperativ hyresrättsförening
KOP
Korglån
Korporation
Korrelation
Korrespondenskontrakt
Korselasticitet
Korsförhör
Korsvist ägande
Kort position
Kort ränta
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga skulder
Kostnad
Kostnad för sålda varor
Kostnader
Kostnadsbärare
Kostnadsdrivare
Kostnadsförslag
Kostnadskontrakt med fast vinstbelopp
Kostnadsproduktivitet
Kostnadsränta
Krav
Kravbrev
Kravspecifikation
Kredit
Kreditbedrägeri
Kreditfaktura
Kreditgivare
Kreditgivning
Kreditinstitut
Kreditivbrev
Kreditkanalen
Kreditkort
Kreditkostnad
Kreditköp
Kreditlimit
Kreditmarknad
Kreditmarknadsbolag
Kreditnota
Kreditocker
Kreditor
Kreditpolicy
Kreditprövning
Kreditrisk
Krediträtt
Kreditsaldo
Kredittid
Kreditupplysning
Kreditupplysningsföretag
Kriminalisera
Kriminell
Kringgående av lag
Kris
Krishantering
Kriterier
Kritisk punkt
Kronofogdemyndigheten
Krämare
Kulturminne
Kumulation
Kund
Kundavtal
Kundfordran
Kundfordringarnas omsättningshastighet
Kundkort
Kupong
Kupongobligation
Kupongränta
Kurs
Kursintyg
Kurtage
KUSP
Kutym
Kvalificerad domstol
Kvalificerad tomtrörelse
Kvalificerat innehav
Kvalitet
Kvalitetskontroll
Kvalitetsledningssystem
Kvalitetsmanual
Kvalitetsplan
Kvalitetspolicy
Kvalitetssäkring
Kvantitetsteorin
Kvarlåtenskap
Kvarsittningsrätt
Kvarstad
Kvartersmark
Kvasiavtal
Kvasikontrakt
Kvittens
Kvittning
Kvittningsemission
Kvittningsgill motfordran
Kvitto
Kvittomall
Kvitton
Kvittopapper
Kvälja dom
Kyrkobokföring
Källskatt
Kärande
Köp
Köp bryter legostämma
Köparkredit
Köpavtal
Köpavtal bil
Köpeavtal
Köpeavtal aktie
Köpeavtal fastighet
Köpebrev
Köpekontrakt
Köpeskilling
Köpeskillingskoefficient
Köpkontrakt
Köpkraft
Köpkraftparitet
Köpkurs
Köplagen
Köpnota
Köpoption
Köporder
Köpsignal
Köpt strut
Köptrohet
Köpvillkor
Körjournal