DokuMeras Ordlista - Index: L

L/C
L´acquis communautaire
Labour Cost Index (LCI)
Labour Cost Survey (LCS)
Lag
Laga fång
Laga förfall
Laga hävd
Laga kraft
Laga skifte
Laga stöd
Lagbas
Lager
Lageravkastning
Lagerbolag
Lagerfastigheter
Lagerintyg
Lageromsättningshastighet (LOH)
Lagervärdering
Lagfaren
Lagfart
Lagfartsbevis
Lagföra
Lagföring
Lagprövningsrätt
Lagrum
Lagrådsremiss
Lagstadgad flytträtt
Lagstadgad pension
Lagstadgad tid
Lagstiftaren
Lagstiftning
Lagsökning
Lagtolkning
Lagvalsregler
Landsarkiv
Landsting
Landstingsfullmäktige
Lantbruk
Lantbruksegendom
Lantbruksregistret (LBR)
Lantmäteriet
Lantmäteriförrättning
LAS
Lastkontrakt
Latent skatteskuld
LC
Leasing
Leasingavtal
Ledamot
Ledighet
Ledighetsansökan
Ledning
Ledningsgrupp
Ledtid
Lega
Legal
Legal arvinge
Legal panträtt
Legaldefinition
Legalitetsprincipen
Legalitetsprincipen i EU
Legalservitut
Legislatur
Legitimation
Legotillverkning
Lekman
Lekmannadomare
Less than full Container Load (LCL)
Letter
Letter of comfort
Letter of credit
Letter of intent
Leverans
Leveransavtal
Leveransböter
Leveransgodkännande
Leveransomfattning
Leveransvillkor
Leveransvite
Leverantör
Leverantörsavtal
Leverantörskredit
Leverantörsreskontra
Lex domicili
Lex patriae
Lex specialis
Licens
Licensavtal
Likgiltighetsuppsåt
Likhetsprincipen
Likvid
Likvid aktie
Likvida tillgångar
Likvidation
Likvidator
Likvidavräkning
Likviddagtid
Likviddatum
Likvidera
Likviditet
Likviditetsbudget
Likviditetsprognos
Limitränta
Liner terms
Lis pendens
Lista
Liten huvudförhandling
Litispendens
Livförsäkring
Livränta
Livscykelanalys (LCA)
Livscykelkostnad
Livsinkomstprincipen
Livstidsstraff
Lock up
Lockout
Loggbok
Logistik
LoI
Lokal
Lokalarea
Lokalhyra
Lokaliseringsprövning
Lokution
Lol
London Inter Bank Offered Rate (LIBOR)
Lotteriskatt
LSR
Lucrum cessans
Lufträtt
Lyte och men
Lågkonjunktur
Lån
Låneavtal
Lånebild
Lånehandling
Låneskyddsförsäkring
Lång marknad
Lång position
Långfristig skuld
Långivare
Långtidsleveransavtal
Lägenhet
Lägenhetsförteckning
Lägst betalt
Lägsta saldo ränta
Lägsta värdets princip (LVP)
Läkarintyg
Lämnad kredittid
Län
Länsrätt
Länsstyrelse
Löftesprincipen
Lön
Lönebesked
Lönebidrag
Löneintensitet
Lönekartläggning
Lönekonto
Lönemall
Lönepolicy
Lönerapport
Lönesamtal
Lönespecifikation
Löneutrymme
Lönexekution
Lönsamhetskalkylering
Löpande emission
Löpande redovisning
Löpande räkning
Löpande räkning med tak
Löpande skuldebrev
Löptid
Löptidsmått
Lös egendom
Lösa saker
Lösen
Lösenindex
Lösenorder
Lösningsrätt
Lösöre