DokuMeras Ordlista - Index: N

Naken position
Namnangivningsrätten
NASDAQ
National Consumer League
Nationalekonomi
Nationalinkomst
Nationalprodukt
Nationalräkenskaper
Nationalräkenskaperna
Nationell kapitalmarknad
Nattraktamente
Natura 2000
Naturalia negotii
Naturalisation
Naturrätt
Nedflaggning
Nedskrivning
Negativ föreningsrätt
Negativ förpliktelse
Negativ medverkan
Negativ priselasticitet
Negativ prisspread
Negativ räntefördelning
Negativ tidsspread
Negativt kontraktsintresse
Negotiorum gestor
Net asset value (NAV)
Nettoarea
Nettobudgetering
Nettodriftskostnader
Nettofaktorinkomster från utlandet
Nettoförsäljningsvärde
Nettokapitaliseringsfaktor
Nettolåneskuld
Nettolön
Nettonuvärde
Nettoomsättning
Nettoomsättning per anställd
Nettopension
Nettopremiemetod
Nettoresultat per anställd
Nettoskuldbörda
Nettovinst
Neutralitetsprincipen
NFR
NGM
NGO
NIC-länder
Nikkei
Nischbank
Nischfond
NJA
Nollkupongare
Nollkupongobligation
Nollpunkten
Nollpunktsvolym
Nominell effektiv växelkurs
Nominell lön
Nominell räntesats
Nominellt värde
Non-delegable duties
Nordic Growth Market (NGM)
Normalarbetstid
Normativ
Normavtal
Normerade böter
Notariatlån
Notarie
Notarius publicus
Nulla poena sine lege
Nullitet
Nulägesanalys
Numerisk
Nupturienter
Nuvärde
Nuvärdemetod
Nybyggnadskarta
Nyckelkvittens
Nyckeltal
Nycklar
Nyemission
Nyhetsbrev
NYSE
Nytt juridiskt arkiv
Nyttjandeavtal
Nyttjanderätt
Nyttjanderättsavtal
Nyttjare
Nåd
Nämnd
Närhetsprincipen
Näringsbetingad aktiebaserad delägarrätt
Näringsdrivande stiftelse
Näringsfrihet
Näringsförbud
Näringsidkare
Närmevärde
Närstående rättigheter
Närvaro
Närvarolista
Nätfiske
Nätmäklare
Nödfallsadress
Nödrätt
Nödtestamente
Nödvärnsexcess