DokuMeras Ordlista - Index: P

P/B
P/B-tal
P/CF-tal
P/S-tal
Pacta sunt servanda
Pactum accessorium
Pactum turpe
Pant
Pantbrev
Pantförskrivning
Pantförskrivningshandling
Panthavare
Panträtt
Pantsättare
Pantvärde
Parallellimport
Parallellt uppträdande
Parioption
Parlament
Parlamentet
Part
Partiellt avtalsbrott
Partihandel
Partner
Partneravtal
Partnerskap
Partrederi
Partsbehörighet
Partsförhör
Partshänvisning
Partsinsyn
Partssammansatt organ
Partssuccession
Passerellen
Passiv delägare
Passiv förvaltning
Passiva
Passivitetsverkan
Past performance
Patent
Penetreringsprissättning
Penningböter
Penningmarknaden
Penningmarknadsfond
Penningmängd
Penningtvätt
Penologi
Pension
Pensionsförsäkring
Pensionsgrundande belopp
Pensionsrätt
Pensionsstiftelse
Perfekt konkurrens
Periodisering
Periodiseringsprincipen
Periodiseringsskillnad
Periodkalkylering
Periodränta
Perklusionsrätt
Permittering
Permutation
Personal
Personalhandbok
Personalitetsprincipen
Personalkostnad per anställd
Personalomkostnad
Personaloptionsförmån
Personalpolicy
Personalstatut
Personaluthyrning
Personbevis
Personförsäkring
Personförsäkring vid överfall
Personlig konkurs
Personligt ansvar
Personligt brev
Personsäkerhet
Petitionsrätt
Petitum
Phillipskurva
Phillipsteorin
PIA
Pilotmål
Placerarindex
Placering
Placeringshorisont
Plagiat
Plan
Plan- och bygglagen (PBL)
Planekonomi
Planering
Planinstitut
Planmonopol
Planritning
Plenisal
Plenum
Plusgiro
Plädera
PM
P-märkning
Point and click kontrakt
Policy
Policydokument
Polis
Politisk sakkunnig
Poolning
Portalparagraf
Portföljbolag
Portföljförvaltare
Portföljtänkande
Position
Positionera
Positiv räntefördelning
Positiv tidsspread
Positivt fördelningsbelopp
Positivt kontraktsintresse
Post för post-principen
Post- och Inrikes Tidningar
Postdatera
Poster inom linjen
Postväxel
Praktik
Praktikintyg
Precedensfall
Preferensaktie
Preferensavtal
Preferensurholkning
Prejudicerande
Prejudikat
Preklusion
Prekvalificering
Preliminär skatt
Premie
Premiebefrielse
Premiebefrielseförsäkring
Premieobligation
Premiepensionssystemet
Premium bond
Presentation
Presentationspapper
Presentkort
Preshipment inspection
Presidium
Preskription
Press
Pressmeddelande
Prestationsbetalning
Prestationslön
Presumtion
Presumtionsansvar
Prevention
Primär EG-rätt
Primära lagområdet
Primärkarta
Primärkommun
Primärlag
Primärmarknad
Primär-sourcing
Primärt ansvar
Principalansvar
Pris
Prisbasbelopp
Prisdifferentiering
Priselasticitet
Prisindex
Prislista
Prismekanism
Prisnivå
Prisreglering
Prisspread
Prisstopp
Prissättningskalkylering
Privat
Privat pensionsförsäkring
Private placement
Privatisering
Privatprocess
Privaträtt
Pro determinata parte
Pro forma
Pro formafaktura
Pro rata
Pro rata-regeln
Process
Process (domstol)
Processbehörighet
Processförlikning
Processförutsättning
Processhabilitet
Processinvändning
Processledning
Processrätt
Producentansvar
Producentprisindex
Producentvara
Producta sceleris
Produkter i arbete
Produktion
Produktionskontroll
Produktionskostnad för en fastighet
Produktkalkyl
Produktkalkylering
Produktmarknad
Produktmix
Produktplacering
Proforma
Proformafaktura
Prognos
Prognosfel
Program
Progressiv avskrivning
Progressiv beskattning
Progressiva rörliga kostnader
Prohibitiv tull
Projekt
Projektanställd
Projektanställning
Projektavtal
Projektbolag
Projektering
Projektfastighet
Projektinköpare
Projektledning
Projektplan
Projektör
Proklama
Prokura
Promemoria
Prompt leverans
Promulgation
Promulgationslag
Prop.
Proportion
Proportionellt rörliga kostnader
Proportionellt valsystem
Proposition
Propositionsordning
Proprieborgen
Prorogation
Prospekt
Protektionism
Protest
Protest av växel eller check
Protokoll
Protokoll årsstämma
Protokollförare
Provanställning
Provision
Provisionsavtal
Provisorisk verkställighet
PSI
PTK
Publicitetsprincipen
PuL
Punktdiagram
Purchase order (PO)
Put option
Putativ
Påföljd för brott
Påföljdsbestämmelse
Påläggskalkylering
Påminnelse
Påslag
Pärm
Pärmrygg