DokuMeras Ordlista - Index: S

SAF-lån
Sak
Sakens natur
Sakfrågan
Sakfälld
Sakförare
Sakförsäkring
Sakinvändning
Sakkunnig
Sakkunnigintyg
Saklega
Saklig grund
Sakocker
Sakrätt
Sakrättsligt skydd
Sakstatut
Sakvara
Saköre
Saldobalans
Sale and lease back
Samarbete
Samarbetsavtal
Samarbetssamtal
Sambesittning
Sambo
Samboende
Sambor
Samfällighet
Samfällighetsförening
Samfällighetsföreningsregister
Samlarvärde
Samlingsverk
Sammanläggning
Sammansatt produkt
Sammansatt ränta
Sammarbetsavtal
Samordnat förfarande
Samordning
Samordningsvinster
Samproduktionspris
Samrådsmöte
Samtal
Samtalsunderlag
Samtycke
Samtyckesförbehåll
Samtyckesklausul
Samägande
Samägandeavtal
Samägandeavtal fastighet
Samäganderättsavtal
Samägaravtal
Saneringskredit
Sanktionsavgift
Sanningsförsäkran
SCB
Schablonbelopp
Schema
Schengenkonventionen
Schengensamarbetet
Schengenstat
SCM
Screening livscykelanalys
Sedvanerätt
Seigniorage
Sekretess
Sekretessavtal
Sekretessförbindelse
Sektorallokering
Sekundärmarknad
Sekvester
Selektiv anbudsinfordran
Semester
Semesterbostad förmånsvärde
Semesterersättning
Semesterlista
Semesterlön
Semestermall
Semesterplan
Semesterplanering
Semesterschema
Semesterår
Senast betalt
Serielån
Service
Serviceavtal
Servicenivåavtal
Servitut
Servitutsavtal
SES
Settlement
Severabilityklausul
SFS-registret
Share
Sharpekvot
Sidoanbud
Sidoentreprenör
Sidolöpare
SIFO
Signatär
Signatärmakt
Singulärfång
Sistagångsköp
SITC
Situationsplan
SIX
SIX Return Index
SIXPX
Sjukinkomstförsäkring
Sjukpenningdagar
Självdeklarationsundersökning
Självfinansiering
Självfinansieringsgrad
Självhjälpsrätt
Självinträde
Självkostnad
Självkostnadshyra
Självkostnadskontrakt
Självrisk
Självständighetsprincipen
Självtäkt
Sjö- och transporträtt
Sjöfraktsedel
Sjöpanträtt
Sjöterritorium
Skada
Skadeanmälan
Skadeavhjälpande- och felavhjälpande underhåll
Skadebringande egenskaper
Skadeförsäkringsföretag
Skadelidande
Skadestånd
Skadestånds - och försäkringsrätt
Skalbolag
Skalbolagsaffär
Skallkrav
Skatt
Skatt på inkomst av kapital
Skattebrott
Skattedeklaration
Skattefot
Skattekraft
Skattekrona
Skatteparadis
Skattepliktig inkomst
Skatterätt
Skattesats
Skattetryck
Skatteverket
Skatteväxling
Skenrättshandling
Skevdelning
Skift
Skifte
Skiftesman
Skiktad ränta
Skiljaktig mening
Skilsmässa
SKL
Skogskonto
Skriftlig varning
Skräpobligationer
Skuld
Skuldbetalningsförmåga
Skuldbrev
Skuldebrev
Skuldebrev med optionsrätt till nyteckning
Skuldförbindelse
Skuldsedel
Skuldskötselinstrument
Skumningsprissättning
Skyddat servitut
Skyddskommitté
Skyddsombud
Skyddsrond
Skyldeman
Skyldig
Skälig
Skälig misstanke
SLA
Sleeping partner
SLO
SLR
Slutanvändare
Slutbelopp
Slutbesiktning
Slutbetalningsgaranti
Slutbevis
Slutdelgivning
Sluten fond
Slutligt beslut
Slutvärde
Släktträd
Släktutredning
SME
Småhus
Småmål
SNA
Snatteri
SNI
Snittlöptid
Snyltning
Socialförsäkringsmål
Socialklausul
Software counterfeiting
Sole sourcing
Solennitetsvittne
Solfjädersremiss
Solidarisk borgen
Solidariskt ansvar
Solidariskt betalningsansvar
Soliditet
Solutio indebiti
Solvens
Solvensgrad
Sortimentsstyrning
Spam
Spaningsregistret
Sparfördelning
Sparkvot
Sparlån
Specialdomstol
Specialexekution
Specialfond
Specialitetsprincipen
Speciallagar
Specialprevention
Specialprocess
Speciegods
Specieköp
Speciell förvaltningsrätt
Spedition
Speditionsavtal
Speditör
Spekulation
Split
Sponsor
Sponsoravtal
Sponsring
Spotmarknad
Spread
Spreadposition
Spärrtid
SRM
Stabiliseringspolitik
Stadgar
Stagflation
Stagnation
Stamfastighet
Standard Industrial Classifications
Standardavvikelse
Startkapitalbudget
Stat
Statisk balansuppfattning
Statistik
Statistiska centralbyrån
Statlig inkomstskatt
Statliga sektorn
Statsbudget
Statsbudgetens saldo
Statslåneräntan
Statslös
Statsminister
Statsobligationer
Statspapper
Statspappersauktion
Statsredovisningen
Statsråd
Statssekreterare
Statsskuldväxel
Statusmål
Statut
Statute law
Sterbhus
Stiftelse
Stipendium
Stock Keeping Unit (SKU)
Stockholm bond exchange
Stop loss
Stoppkurs
Stordriftsfördelar
Straff
Straffbara handlingar
Straffbarhetsålder
Strafflatitud
Straffmyndig
Straffmätning
Straffpreskription
Straffrihetsgrund
Straffskala
Strafftid
Straffvärde
Straffåterstod
Strandning
Strategi
Strejk
Stress
Stridsåtgärd
Strikt ansvar
Strimlade lån
Strukturfonder
Strukturrensning
Strut
Styckningslott
Styrelse
Styrelsearbete
Styrelseledamot
Styrelsemöte
Styrelseprotokoll
Styrka
Styrränta
Städavtal
Ställningsentreprenad
Ställningsfullmakt
Ställtid
Stämmoprotokoll
Stämning
Stämningsansökan
Stämningsman
Stängning av option
Stöd
Stödköp
Subjektiv kumulation
Subjektiv risk
Subjektiv rätt
Subjektivt överskott.
Sublokation
Subsidiära rättskällor
Substansvärde
Substansvärde per aktie
Substansvärdets andel av justerad balansomslutning
Substansvärdets andel av sysselsatt kapital
Substitution
Subsumtion
Subvention
Succession
Successionsordningen
Successiv leverans
Successor
Sufficiens
Sui generis
Summarisk process
Suppleant
Supply Chain Management
Support
Supportavtal
Surrogation
Suspensivt veto
Suspensivt villkor
Swappar
Svarande
Svarsfrist
Svartbygge
Svartjobb
SWB
Sveda och värk
Sverigefond
SWIFT
SWIFT-kod
SWOT
SX All-Share (Aktier)
Sympatiåtgärd
Synallagmatiskt avtal
Synergieffekt
Sysselsättningsandel
Syssloman
Sysslomannaavtal
System of National Accounts
Såddfas
Säga upp sig
Säkerhet
Säkerhetsmarginal
Säkerhetsmassa
Säkerhetspolitik
Säkerhetsåtgärder
Säljbrev
Säljkurs
Säljkår
Säljnota
Säljoption
Säljorder
Säljplan
Säljsignal
Särintäkt
Särintäkter
Särkullbarn
Särskild besiktning
Särskild rättsverkan
Särskilda rättsmedel
Särskilda åklagare
Särskilt beslut