DokuMeras Ordlista - Index: T

TAC
Talionsprincipen
Tantiem
TAP-avtal
Tariff
Taxa
Taxerad inkomst
Taxering
Taxeringsrevision
Taxeringsvärde
TBO
Teckningsbevis
Teckningskurs
Teckningslista
Teckningsoption
Teckningsoptioner
Teckningsoptionsbevis
Teckningsrätt
Teckningsrättsbevis
Teckningstid
Teknisk analys
Teknisk livslängd
Telegram
Telemarketing
Teleologisk lagtolkning
Telle-quelle
Tel-quel
Temafond
Temporär utbetalning
Teorin om komparativa fördelar
Tergalresolution
Termin
Terminalglasögon
Terminer
Terms of trade
Territorialprincipen
Testament
Testamente
Testamente sambo
Testamentsexekutor
Testator
Testatrix
THC
Tidplan
Tidrapport
Tidredovisning
Tidsbegränsad anställning
Tidsbegränsad utbetalning av pension
Tidsbestämda avtal
Tidsobestämda avtal
Tidsplan
Tidsrapport
Tidsserie
Tidsvärde
Tillbud
Tillfälligt omhändertagande
Tillgodo
Tillgodohavande
Tillgrepp av fortskaffningsmedel
Tillgång
Tillgångspriser
Tillitsteorin
Tillkommande skatt
Tillsvidareanställning
Tillsynsmyndighet för miljön
Tilltalad
Tillträdesdag
Tillverkare
Tillverkningsavtal
Tillverkningsomkostnader
Tillväxt
Tillväxtfas
Tillväxtnorm
Tilläggsbouppteckning
Tilläggsbudget
Tilläggspension
Tilläggspremie
Timanställd
Timanställning
Timecharter
Tingsrätt
Tjänst
Tjänstebeskrivning
Tjänstebil
Tjänstebilspolicy
Tjänstedirektivet
Tjänsteföretag
Tjänstekoncession
Tjänstelega
Tjänstepension
Tjänstereseförsäkring
Tjänstgöring
Tjänstgöringsbetyg
Tjänstgöringsintyg
Tjänstledig
Tjänstledigt
T-mål
TO
Tobinskatt
Toleransfullmakt
Tolkningsföreträde
Tomt
Tomtkarta
Tomtkö
Tomträttsavgäld
Tomtrörelse
Topplån
Totalanalys
Totalavkastning på värdepapper
Totalentreprenad
Totalt kapital
Totalt täckningsbidrag
Trade cycle
Trader
Tradition
Traditionell pensionsförsäkring
Traditionspricipen
Trafikförsäkringsavgift
Trafikförsäkringsföreningen
Trafikförsäkringsgivare
Trafikförsäkringspremie
Trafikljusmodellen
Trafikskadeersättning
Trakasserier
Traktamente
Traktat
Tranch
Transaktionskonto
Transaktionskostnad vid värdepappersköp
Transaktionskostnader
Transaktionslikviditet
Transferering
Transitorisk post
Transitvisum
Transmissionsmekanism
Transnationellt företag
Transparens
Transportavtal
Transportköp
Transumt
Trassat
Trassent
Tratta
Tredjemansavtal
Tredjemanspant
Tredjemansskada
Tredskodom
Trevare
Triggerinställningar
TRIPS
Tro och heder
Trolovning
TRR
TRS
Tryckfrihet
Tryckfrihetsåtal
Tryggandestiftelse
Trängselavgift
TTC
TTM
Tull-id
Tunn aktie
Tvesala
Tvingande rättsregel
Tvist
Tvisteförhandling
Tvistemål
Tvångsinlösen
Tvångsmedel
Tvåsidig rättshandling
Tyst accept
Tystnadsplikt
Täckning
Täckningsbidrag per anställd
Täckningsbidrag/st.
Täckningsköp
Täckningsprincipen
Täckt position