DokuMeras Ordlista - Index: U

UCC
UCITS
Undandräkt
Undanröjande
Undantagslagar
Underavskrivning
Underborgen
Underentreprenör
Underförsäkring
Underhandsackord
Underhåll
Underhållskostnad
Underhållsplan
Underkonsult
Underkurs
Underlag
Underleverans
Underleverantör
Underleverantörsavtal
Underliggande inflation
Underliggande statsbudgetsaldo
Underliggande vara
Underlåtenhetsbrott
Underpris
Underprisöverlåtelse
Underrättelse
Underrättelse om beslut
Understödsstiftelse
Undersökningsprincipen
Underuthyrning
Undervikta
Underårig
UNDIMPX
Unit-linked
Universalarvinge
Universalfång
Uppbyggnadsskede
Uppdrag
Uppdragsavtal
Uppdragsbeskrivning
Uppdragsbrev
Uppdragstagare
Uppdragsverksamhet
Uppfinnarrätt
Uppfinning
Uppflaggning
Uppföljning
Upphandling
Upphandlingsförfarande
Upphandlingsprocess
Upphandlingstidplan
Upphovsmannaintäkt
Upphovsmannakonto
Upphovsrätt
Upphäva
Uppköpsbud
Upplupen
Upplupen inflation
Upplupen intäkt
Upplupen kostnad
Upplupen kupong
Upplysningsplikt
Upplåning
Upplåtelseavtal
Uppläggningsavgift
Uppropslista
Uppskjutet uttag
Uppskov
Uppskov med betalning
Uppskrivningsfond
Uppsåt
Uppsägning
Uppsägning av hyresavtal
Uppsägning av lokal
Uppsägning lokal
Uppsägning provanställning
Uppsägningavtal
Uppsägningsblankett
Uppsägningsbrev
Uppsägningsmall
Uppsägningstid
Urkund
Ursprungsprincipen
Utbetalning
Utbildning
Utbud
Utdebitering
Utdelning
Utdelning i procent av eget kapital
Utdelning per aktie
Utestående tillgodohavande
Utfärda optioner
Utfärdad strut
Utfäst kapital
Utförandeentreprenad
Utgift
Utgiftskvot
Utgivaredatum
Utgivningsdom
Utgående balans
Utgående saldo
Uthyrning
Utjämningstullar
Utlandsregistrerad fond
Utlandsskuld
Utlandssvensk
Utlottningsprocent
Utlägg
Utläggsräkning
Utlämnande av allmän handling
Utlämning för brott
Utmätning
Utmätningsbar
Utmätningsfri
Utomobligatorisk
Utomrättsliga regler
Utrangera
Utredningsbetänkande
Utrikesdepartementet
Utskottsbetänkande
Utstakning
Utstyrselmärke
Utställare
Utsvältningsregeln
Utsökning
Utsökningsrätt
Utträde
Utträngning
Utveckling
Utvecklingskostnad
Utvecklingsplan
Utvecklingssamtal
Utvidgad arbetslöshet
Utvärdering