Revision

Revision innebär att redovisningen och förvaltningen av ett bolag efter räkenskapsårets slut granskas av en eller flera revisorer. Denna granskning utmynnar i en revisionsberättelse där revisorerna redogör för om årsredovisningen stämmer med verkligheten och ger en riktig bild av bolagets ekonomiska ställning och resultat.

Revision brukar indelas i redovisningsrevision och förvaltningsrevision, där redovisningsrevision innebär granskning och bedömning av räkenskaper/årsredovisning och förvaltningsrevision innebär granskning av styrelsens arbete. Regler för revision återfinns i flera lagar, bl.a. Aktiebolagslagen men företag har även ofta egna regler för revisionen.MALLAR I REVISION
Bolagsordning privat 2023
Checklista revisorssamarbete 2023
Dagordning extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023
Kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023
Protokoll extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023