Revisorsyttrande enl 23 kap 11 § ABL (Absorption) 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 23 kap. 11 § ABL angående absorption.

Vid absorption ska en eller flera revisorer granska de överlåtande bolagen samt det övertagande bolagets fusionsplan. Granskningen ska vara så omfattande och ingående som god revisionssed kräver.

För varje bolag ska revisorn eller revisorerna upprätta ett yttrande över granskningen. Av yttrandena ska det framgå huruvida fusionsvederlaget och grunderna för dess fördelning har bestämts på ett sakligt och korrekt sätt. Särskilda svårigheter att uppskatta värdet av egendomen ska anmärkas. I yttrandet rörande absorption ska det särskilt anges om revisorerna vid sin granskning har funnit att fusionen medför fara för att borgenärerna i det övertagande bolaget inte får sina fordringar betalda.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ovan nämnda revisorsyttrande gällande absorption.

(ID 3864)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn