Styrelsemöten

Styrelsemöten är viktiga verktyg för beslutsfattande i ett företag. I den skriftliga arbetsordning styrelsen bör fastställa varje år bör det framgå när och hur ofta styrelsen ska sammanträda.

- vilka olika processer och resultat som ska kontrolleras, t.ex. resultaträkning, likviditet, orderläge m.m.
- mötenas uppbyggnad (fasta ärenden, löpande ärenden och temaärenden)
- dagordningens utseende

Förutsättningen för ett effektivt styrelsemöte är att alla är väl insatta i det som ska diskuteras och beslutas redan innan.