Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö är förhållandena för arbetstagare på en arbetsplats, både fysiskt och psykiskt. Fysisk arbetsmiljö är den omedelbara omgivningen:

- ljud, ljus, ventilation och klimat
- lyft och belastning
- arbetsställning
- pauser och raster

Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön, men även arbetstagaren har ett ansvar, till exempel att använda föreskriven skyddsutrustning. På arbetsställen där minst fem anställda arbetar regelbundet ska det finnas ett skyddsombud vars uppgift är att kontrollera arbetsmiljön och rapportera brister.

Arbetsmiljölagen reglerar arbetsmiljön på företaget och upprätthålls av Arbetsmiljöinspektionen (AI) och Arbetsmiljöverket (AV).MALLAR I SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE
Arbetsmiljöhandbok 2023
Arbetsmiljöplan 2023
Arbetsmiljöpolicy 2023
Arbetsmiljöpolicy Engelsk 2023
Behandlingsöverenskommelse rehab 2023
Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 2023
Checklista - Arbetsgivarens skyldigheter vid värme och kyla på arbetsplatsen 2023
Checklista – Hantering av kemikalier på arbetsplatsen 2023
Checklista användning av truck 2023
Checklista arbetsgivares hantering av näthat 2023
Checklista arbetsmiljö och användning av maskiner 2023
Checklista arbetsmiljö och introduktion av nyanställd 2023
Checklista arbetsplatsolycka 2023
Checklista bildskärmsarbete 2023
Checklista distansarbete och arbetsmiljö 2023
Checklista dödsfall anställd 2023
Checklista ensamarbete 2023
Checklista för chefers arbetsmiljö 2023
Checklista minderåriga på arbetsplatsen 2023
Checklista riskbedömning för tillfälliga och rörliga arbetsplatser 2023
Checklista Riskbedömning och handlingsplan arbetsmiljö 2023
Checklista skyddsombud 2023
Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2023
Checklista vid kontroll av ställningar på arbetsplatsen 2023
Delegering av arbetsuppgifter förenade med ansvar 2023
Delegering av arbetsuppgifter förenade med ansvar Engelsk 2023
Delegeringshandling arbetsmiljö 2023
Dokumentation årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2023
FK 9210 Arbetsskadeanmälan
Försäkran att följa arbetsmiljöplan 2023
Instruktion skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2023
Kontrollpunkter inför användning av truck 2023
Måldokument arbetsmiljö 2023
Personalenkät 2023
Policy för undvikande av höga ljud och störningar i kontorslandskap 2023
Processbeskrivning systematiskt arbetsmiljöarbete 2023
Protokoll - systematiskt arbetsmiljöarbete för skolor 2023
Protokoll för egenkontroll - trycksatta anordningar 2023
Protokoll skyddsrond arbetsbelastning 2023
Protokoll skyddsrond arbetstid 2023
Protokoll skyddsrond digital arbetsmiljö 2023
Protokoll skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2023
Protokoll skyddsrond kränkande särbehandling 2023
Rapportering av olycksfall och tillbud 2023
Returneringshandling arbetsmiljö 2023
Riskbedömning - användning av truck 2023
Riskbedömning och handlingsplan - arbetsmiljö 2023
Riskbedömning och handlingsplan - maskin 2023
Riskbedömning och handlingsplan kemiska risker 2023
Riskbedömning och handlingsplan vid förändringar i verksamheten 2023
Riskbedömning och åtgärdsplan - allmän skyddsrond kontor 2023
Riskbedömning och åtgärdsplan - arbetsskador och tillbud 2023
Riskbedömning och åtgärdsplan - arbetsställningar och arbetsrörelser 2023
Riskbedömning och åtgärdsplan - belastningsergonomi 2023
Riskbedömning och åtgärdsplan - bilkörning 2023
Riskbedömning och åtgärdsplan - ensamarbete 2023
Riskbedömning och åtgärdsplan - introduktion av nyanställd 2023
Riskbedömning och åtgärdsplan - planering av byggnads och anläggningsarbete 2023
Riskbedömning och åtgärdsplan - sexuella trakasserier 2023
Skyddsombudspolicy 2023
Trafiksäkerhetspolicy 2023
Årshjul Arbetsmiljö 2023
Översikt arbetsmiljö 2023