Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö är förhållandena för arbetstagare på en arbetsplats, både fysiskt och psykiskt. Fysisk arbetsmiljö är den omedelbara omgivningen:

- ljud, ljus, ventilation och klimat
- lyft och belastning
- arbetsställning
- pauser och raster

Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön, men även arbetstagaren har ett ansvar, till exempel att använda föreskriven skyddsutrustning. På arbetsställen där minst fem anställda arbetar regelbundet ska det finnas ett skyddsombud vars uppgift är att kontrollera arbetsmiljön och rapportera brister.

Arbetsmiljölagen reglerar arbetsmiljön på företaget och upprätthålls av Arbetsmiljöinspektionen (AI) och Arbetsmiljöverket (AV).MALLAR I SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE
Arbetsmiljöhandbok 2022
Arbetsmiljöplan 2022
Arbetsmiljöpolicy 2022
Arbetsmiljöpolicy Engelsk 2022
Behandlingsöverenskommelse rehab 2022
Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 2022
Checklista - Arbetsgivarens skyldigheter vid värme och kyla på arbetsplatsen 2022
Checklista – Hantering av kemikalier på arbetsplatsen 2022
Checklista användning av truck 2022
Checklista arbetsgivares hantering av näthat 2022
Checklista arbetsmiljö och användning av maskiner 2022
Checklista arbetsmiljö och introduktion av nyanställd 2022
Checklista arbetsplatsolycka 2022
Checklista bildskärmsarbete 2022
Checklista distansarbete och arbetsmiljö 2022
Checklista dödsfall anställd 2022
Checklista ensamarbete 2022
Checklista för chefers arbetsmiljö 2022
Checklista minderåriga på arbetsplatsen 2022
Checklista riskbedömning för tillfälliga och rörliga arbetsplatser 2022
Checklista Riskbedömning och handlingsplan arbetsmiljö 2022
Checklista skyddsombud 2022
Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2022
Checklista vid kontroll av ställningar på arbetsplatsen 2022
Delegering av arbetsuppgifter förenade med ansvar 2022
Delegering av arbetsuppgifter förenade med ansvar Engelsk 2022
Delegeringshandling arbetsmiljö 2022
Dokumentation årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022
FK 9210 Arbetsskadeanmälan
Försäkran att följa arbetsmiljöplan 2022
Instruktion skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2022
Kontrollpunkter inför användning av truck 2022
Måldokument arbetsmiljö 2022
Personalenkät 2022
Policy för undvikande av höga ljud och störningar i kontorslandskap 2022
Processbeskrivning systematiskt arbetsmiljöarbete 2022
Protokoll - systematiskt arbetsmiljöarbete för skolor 2022
Protokoll för egenkontroll - trycksatta anordningar 2022
Protokoll skyddsrond arbetsbelastning 2022
Protokoll skyddsrond arbetstid 2022
Protokoll skyddsrond digital arbetsmiljö 2022
Protokoll skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2022
Protokoll skyddsrond kränkande särbehandling 2022
Rapportering av olycksfall och tillbud 2022
Returneringshandling arbetsmiljö 2022
Riskbedömning - användning av truck 2022
Riskbedömning och handlingsplan - arbetsmiljö 2022
Riskbedömning och handlingsplan - maskin 2022
Riskbedömning och handlingsplan kemiska risker 2022
Riskbedömning och handlingsplan vid förändringar i verksamheten 2022
Riskbedömning och åtgärdsplan - allmän skyddsrond kontor 2022
Riskbedömning och åtgärdsplan - arbetsskador och tillbud 2022
Riskbedömning och åtgärdsplan - arbetsställningar och arbetsrörelser 2022
Riskbedömning och åtgärdsplan - belastningsergonomi 2022
Riskbedömning och åtgärdsplan - bilkörning 2022
Riskbedömning och åtgärdsplan - ensamarbete 2022
Riskbedömning och åtgärdsplan - introduktion av nyanställd 2022
Riskbedömning och åtgärdsplan - planering av byggnads och anläggningsarbete 2022
Riskbedömning och åtgärdsplan - sexuella trakasserier 2022
Skyddsombudspolicy 2022
Trafiksäkerhetspolicy 2022
Årshjul Arbetsmiljö 2022
Översikt arbetsmiljö 2022