Tvist och konkurs

Vid tvist och konkurs är konkurs ett rättsligt förfarande som innebär att i princip alla tillgångar som en skuldsatt (satt på obestånd) fysisk eller juridisk person har, tas om hand för betalning av samtliga skulder. Tingsrätten fattar beslut om konkurs varvid en konkursförvaltare tar över beslutsfattandet om de kvarvarande tillgångarna.

Vid tvist som rör civilrättsliga frågor (alltså tvistemål), t.ex. avtalstvister prövas dessa vid en allmän domstol. Tvistemål är antingen dispositiva, d.v.s. sådana där förlikning är tillåten eller indispositiva, där parterna inte fritt kan disponera över det man tvistar om. Skriftliga avtal gör det lättare att bevisa vem som sagt vad varför man bör göra upptecknanden av dessa till en vana.