Varsel

Senast två månader innan en uppsägning om 5-25 anställda inom ett och samma län äger rum, ska arbetsgivaren lämna skriftligt varsel till Arbetsförmedlingen (för varsel av fler än 25 personer gäller andra regler). Även fackklubbarna på arbets-platsen har rätt att ta del av varslet.

Alternativt kan du skriftligen meddela Arbetsförmedlingen att du begärt eller ämnar begära förhandling, som medför eller kan medföra uppsägningar, enligt MBL (lagen om medbestämmande).

Särskilda regler gäller för yrkesgrupper inom byggbranschen som omfattas av en speciell överenskommelse gällande sysselsättningsplanering enligt författningen AMSFS 1996:7.

Om uppsägningen gäller en enstaka anställd som sägs upp under provanställnings-tiden, efter tidsbegränsad anställning, p.g.a. personliga skäl eller p.g.a att denne grovt åsidosatt sina åtaganden varslas facket.