Amerikansk option

Ordförklaring

En optionstyp som kan lösas in när som helst under dess löptid såsom aktieoptioner.

Kategorier

Aktieoption, Derivat, Option

Underkategorier

Option