Appellationsdomstol

Ordförklaring

Överdomstol som efter överklagande kan pröva riktigheten av lägre domstols beslut och själv döma i saken. Högsta domstolen och hovrätterna är appellationsdomstolar.

Kategorier

Appell, Appellation, Appellera, Domstol