Associeringsavtal

Ordförklaring

EU kan enligt artikel 310 i EG-fördraget ingå avtal med en eller flera stater eller internationella organisationer som innebär en associering med ömsesidiga rättigheter och förpliktelser, gemensamt uppträdande och särskilda förfaranden. Ett sådant avtal är EES-avtalet.

Kategorier

Avtal

Underkategorier

Associerad stat