Balansekvation

Ordförklaring

Tillgångar = Skulder + Eget kapital.