Beskattningsort

Ordförklaring

Den ort som utgör hemortskommun för den skattskyldige. Eftersom skatterna varierar mellan kommuner avgör hemortskommunens skattesats hur mycket kommunalskatt den skattskyldige ska betala.

Kategorier

Skatt

Underkategorier

Boendekommun