Beslut

Ordförklaring

Ett beslut är ett avgörande av en fråga. Berörda parter är skyldiga att anpassa sitt agerande efter beslutet. Anpassar sig inte parterna begår de någon form av brott, t.ex. avtalsbrott eller ett brott i enlighet med brottsbalken.

Underkategorier

Åtalsbeslut, Rambeslut, Slutligt beslut, Beslutsmotivering