Biavtal

Ordförklaring

Ett avtal som är direkt avhängigt ett annat avtal, huvudavtalet.

Kategorier

Avtal