Expertkategorier

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Fråga :
Måste ett bolag ha VD även i en övergångsperiod?
Svar :

Publika aktiebolag är tvungna att ha en VD även i övergångsperioder. Om bolaget är publikt måste styrelsen därför utse en VD som ersätter den gamla. Om bolaget är privat, behövs inte någon VD då de vanligtvis ej har krav på sig att ha det.

Fråga :
Vem utser VD i ett bolag?
Svar :

Det är bara publika bolag som måste ha en VD. I privata bolag är det valfritt. Styrelsen i ett bolag ansvarar för att utse VD.

Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen skriftligen klart definiera arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören. Detta gäller dock endast för publika bolag.

Fråga :
Vem företräder företaget och har rätt att teckna firma?
Svar :

Företag företräds alltid av sin styrelse. Har bolaget en VD företräder denne företaget i det dagliga arbetet (den löpande förvaltningen) och har rätt att teckna firman. Styrelsen kan också utse en eller flera firmatecknare som har rätt att skriva under handlingar för företagets räkning. Enskilda firmatecknare kan, men behöver inte vara medlemmar av styrelsen.

Fråga :
Vilket ansvar har en suppleant?
Svar :

Styrelseledamöter har generellt sett ett begränsat ansvar för ett bolag då detta är en juridisk person. Missköter sig styrelsen och inte följer ABL kan dock styrelsemedlemmarna komma att ställa till svars för sina handlingar. En suppleant räknas inte till styrelsen utan är endast en ställföreträdare för den ordinarie ledamoten. Suppleanten kan därför enbart bli ansvarig för de beslut han varit delaktig i, dvs. då han ersätter en ledamot.

Fråga :
Får styrelseordförande och VD vara samma person?
Svar :

I publika bolag är det förbjudet för VD att samtidigt hålla posten som styrelseledamot. Däremot är det i privata bolag möjligt att knyta samtliga förvaltningsfunktioner till en och samma person. Vid denna lösning krävs dock att minst en suppleant utses i styrelsen.