Bostadsarrende

Ordförklaring

Ett bostadsarrende är ett arrende som är avsett för nyttjanderättshavarens bostad.

Kategorier

Arrende, Bostad