Bruttonationalprodukt

Ordförklaring

BNP. Summan av ett lands produktion av varor och tjänster under ett år.