Delat ansvar

Ordförklaring

Ansvar mellan flera gäldenärer där de endast svarar för en del av skulden. Motsatsen är solidariskt ansvar där gäldenärerna var och en ansvarar för skuldens totala belopp.

Kategorier

Skuld, Gäldenär

Underkategorier

Delat betalningsansvar