Delbeslut

Ordförklaring

Myndighets slutliga beslut omfattande endast en viss del av ett ärende som myndigheten handlägger.

Underkategorier

Vilandeförklaring