Detaljplan

Ordförklaring

Detaljplaner upprättas av kommunen och omfattar ett begränsat område för att reglera mark- och vattenanvändningen samt byggandet inom det. En detaljplan ska normalt upprättas inför en exploatering för ny bebyggelse och nya anläggningar. Byggnadsplaner och avstyckningsplaner gäller som detaljplaner. Om bebyggelse ska förändras krävs ofta detaljplaneläggning eller ändringar av gällande plan.

Kategorier

Planmonopol, Byggnadsnämnd, Grundkarta, Planering

Underkategorier

Kvartersmark, Områdesbestämmelser, Detaljplanekarta, Enkelt planförfarande, Exploateringsavtal, Genomförandetid, Gestaltningsprogram