Diarienummer

Ordförklaring

Nummer som används för att registrera och hantera ärenden.