Direkt debiterbar tid

Ordförklaring

Den del av den upparbetade tid som man kan ta betalt för av en kund.