Direkt effekt

Ordförklaring

EG-rättens upphov till rättigheter för enskilda och juridiska personer i en medlemsstat utan att behöva föregås av någon handling, såsom lagstiftning, från medlemsstatens sida. EG-rätten ger rättigheter som kan åberopas inför nationella domstolar och myndigheter. Fördragsartiklar och direktiv kan få en direkt effekt under förutsättning att de är precisa, klara och inte kräver kompletterande lagstiftning. Detta är EG-domstolens praxis. EG-förordningar har alltid direkt effekt.

Kategorier

EG-direktiv, EG-rätt, EG:s rättsakter

Relaterade mallar

Utspädningseffekt riskkapitalanskaffning 2022