Diskonteringspapper

Ordförklaring

Värdepapper på penningmarknaden med kort löptid (högst två år). Emitteras till ett belopp understigande det nominella värdet varvid ett avdrag gjorts för en bestämd, fast räntesats. På förfallodagen återfår placeraren det nominella beloppet.

Kategorier

Värdepapper