Diskriminering

Ordförklaring

Diskriminering är när en person eller en grupp personer särskiljer olika människor på grund av grundläggande egenskaper och inte på grund av deras kunskap, meriter, erfarenheter eller dylikt. Särskiljandet ska även ske i negativ bemärkelse. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder .

Underkategorier

Handelsdiskriminering, Trakasserier