Disponibla vinstmedel

Ordförklaring

Den del av ett företags egna kapital som kan disponeras fritt, dvs. delas ut till aktieägarna.

Kategorier

Fritt eget kapital

Relaterade mallar

Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel 2022

Dagordning årsstämma disponibla vinstmedel 2022

Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel Engelsk 2022

Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel MB 2022