Duration

Ordförklaring

Ett riskmått som tar hänsyn till en obligations löptid och kupongränta. Kortare löptid och högre kupongränta ger lägre duration. Duration kan också ses som en obligations genomsnittliga återstående löptid.

Kategorier

Obligation

Underkategorier

Kupongränta, Modifierad duration, Löptid