Efterkalkyl

Ordförklaring

Ett begrepp inom ekonomistyrning. Kalkylen görs när beslutet är taget och produktionen är igång. I en efterkalkyl eftersträvas kostnadskontroll, resultatanalys och uppföljning.

Kategorier

Ekonomistyrning