Eget kapital per aktie

Ordförklaring

Det egna kapitalet dividerat med antalet aktier.

Kategorier

Nyckeltal, Eget kapital

Underkategorier

Matematiskt värde