Eget kapital

Ordförklaring

Ägarens egna insats i företaget. Summan av de pengar som fanns vid årets början (ingående balans eller ingående kapital) och årets resultat. Tillgångar minus skulder. Enligt ABL ska det egna kapitalet redovisas i balansräkningen

Kategorier

Kapital

Underkategorier

Räntabilitet på eget kapital efter skatt, Räntabilitet på eget kapital före skatt, Utdelning i procent av eget kapital, Andel eget kapital, Bundet eget kapital, Det egna kapitalets andel av sysselsatt kapital, Eget kapital per aktie, Fritt eget kapital, Justerat eget kapital

Relaterade mallar

Protokoll årsstämma ansamlad förlust 2023

Emissionsbevis (Fondaktierättsbevis) 2023

2650 Momsskuld 2023

2421 Ej inlösta presentkort 2023