Eliminering

Ordförklaring

Inom en koncern tas fordringar, skulder, intäkter och kostnader bort i koncernens årsredovisning om de avser mellanhavanden mellan de i koncernen ingående enheterna, dvs. interna mellanhavanden. I årsredovisning för staten görs en liknande eliminering. Detta innebär att fordringar och skulder samt transaktioner mellan myndigheter, inklusive affärsverk, samt försäkringskassor, liksom därmed sammanhängande orealiserade vinster, tas bort i syfte att ge en rättvisande bild av hela statens ekonomiska resultat och ställning.

Kategorier

Koncernredovisning