Emission

Ordförklaring

Utgivande av värdepapper, t.ex. aktier vid fondemission och nyemission.

Kategorier

Aktiebolag (AB)

Underkategorier

Kombinerad emission, Kontantemission, Löpande emission, Apportemission, Emissionsinstitut, Emissionsintyg, Emissionskurs, Emittent, Aktie, Fondemission, Nyemission, Emissionsprospekt, Kvittningsemission

Relaterade mallar

Riktad emission (kontant) - Privat avstämningsbolag 2023

Styrelsens förslag – Riktad konvertibelemission (kvittning) - Publikt avstämningsbolag 2023

Styrelsens förslag – Riktad konvertibelemission (kvittning) - Privat avstämningsbolag 2023

Revisorsyttrande enl 15 kap 44 § ABL (Emission i pengar) 2023