Emissionsprospekt

Ordförklaring

Redogörelse som ska lämnas av styrelsen i större aktiebolag när bolaget eller aktieägare inbjuder en större krets att förvärva aktier, teckningsrätter, konvertibla skuldebrev eller vinstandelsbevis i bolaget, och summan av dessa förvärv förväntas uppgå till minst en miljon kr. Prospektet ska bl.a. innehålla bolagets balans- och resultaträkningar för de tre senaste åren.

Kategorier

Emission