Expertkategorier

Entreprenad

Fråga :
Vad är AB04?
Svar :

AB04 är ett standardavtal med allmänna bestämmelser som är avsett att användas vid byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Bestämmelserna har utvecklats av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté, BKK. Medlemmarna i BKK är på ett eller annat sätt aktiva inom byggbranschen och det intensiva samarbetet mellan dessa vid utformningen av bestämmelserna, har gett AB04 en unik ställning bland avtalen på byggmarknaden.

AB04 kan användas vid både generalentreprenad och delad entreprenad och består av tio kapitel. Föreskrifterna handlar bl. a. om utförande, ansvar och avhjälpande, ekonomi, hävning och tvistelösning. Vissa av föreskrifterna är s.k. täckbestämmelser och innebär att det står parterna fritt att avtala om en annan reglering. De övriga är s.k. fasta bestämmelser och parterna avråds från att göra avsteg från dessa.

Fråga :
Hur regleras felansvaret i AB04?
Svar :

Ett fel i en kontraktsenligt utförd entreprenad är inte ett fel som entreprenören ansvarar för, det är beställarens ansvar att säkerställa att de uppgifter han lämnat är lämpliga för att ligga till grund för utförandet.

Efter entreprenadens färdigställande sker slutbesiktning. De fel som upptäcks vid en sådan besiktning ansvarar entreprenören för. Även om inga fel upptäckts eller om felen avhjälpts och entreprenaden därefter blivit godkänd och därmed avlämnad har beställaren möjlighet att påtala fel inom sex månader efter entreprenadens utgång. Är felet väsentligt kan beställaren påtala det inom 18 månader från entreprenadens utgång.

Efter godkänd entreprenad börjar garantitiden att löpa. Om beställaren påtalar ett fel under garantitiden är felansvaret entreprenörens om han inte kan visa att felet beror på beställaren.