Etik

Ordförklaring

Etik är moralfilosofi, moralvetenskap. När man studerar etik försöker man svara på hur man ska agera, vad är rätt? Etik kan ses som en uppsättning oskrivna regler om hur man ska uppträda och förhålla sig till omgivningen.

Underkategorier

Policy, Arbetsrätt, Arbetsmiljöpolicy