Ex officio

Ordförklaring

På eget initiativ. En myndighet vidtar självmant åtgärder utan att en sökande eller en klagande begär det som t.ex. rättelse av skrivfel. En domstol kan ta upp en omständighet i ett mål ex officio om den finner det påkallat.