Exploateringsmark

Ordförklaring

Fastighet som inte är tomtmark men utgör obebyggd mark och är tänkt för bebyggelse.

Kategorier

Exploatering