Exploateringstal

Ordförklaring

Exploateringsgrad. Mått på täthet av bebyggelse. Den bebyggda ytan delas med storleken på en avgränsad markyta runtomkring för att få fram exploateringstalet.

Kategorier

Exploatering